شماره های تماس:

۰۹۱۲۱۱۹۷۲۱۷   |

۰۹۱۲۸۴۴۳۸۴۵   |

۰۲۱۲۲۴۶۰۰۷۶   |

۰۲۱۲۲۴۶۰۰۸۶   |

۰۲۱۲۶۱۰۰۹۲۴   |

۰۲۶۳۶۱۰۸۳۸۹   |

۰۲۶۳۶۱۰۸۳۶۰   |

۰۲۶۳۶۱۰۹۲۶۴   |

 

 

آدرس:۲۵متری جاده مخصوص کرج،گرمدره،بلوار امیرآباد  نبش کوچه صلواتی ،ساختمان اداری امیر واحد ۵