پمپ بتن دکل

مپپ بتن دکل:
‎دستگاه های مخصوصی که به منظور انتقال بتن به محل مورد نظر در پروژه مورد استفاده
قرار می گیرند ، پمپ بتن گفته می شود.

انواع پمپ بتن دکل

۱٫پمگ بتن دکل هوایی
۲٫ پمگپ بتن دکل زمینی

پمپ بتن دکل

ارسال دیدگاه